نوینا

سامانه های نوین ایرانیان

منو

 مجموعه نرم افزارهای نوینا را در حال حاضر می توان به سه دسته تقسیم کرد. نرم افزارهایی که در حال حاضر تکمیل و پیاده سازی شده و به مرحله تجاری رسیده اند، نرم افزارهایی که در حال حاضر در دست تولید یا توسعه قرار دارند و به زودی تجاری خواهند شد و دسته سوم مجمعه نرم افزارهای هستند که در بخش تحقیق و پژوهش قرار دارند و در آینده تولید و پیاده سازی خواهند شد:الف) مجموعه نرم افزارهای جاری

1- نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

2- نرم افزار باشگاه مشتریان

3-نرم افزار مدیریت مطب

4- نرم افزار رادیولوژی و سونو گرافی 


ب) نرم افزارهای در دست تولید

1- نرم افزار انبارداری

2- نرم افزار رزرواسیون

3- نرم افزار مدیریت تاکسی تلفنی


ج) نرم افزارهای آتی

1- نرم افزار حسابداری 

2- نرم افزار مدیریت دانش

3- نرم افزار های محاسباتی